Área de urbanismo

Segundo o previsto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local disponse no seu artigo 25, epígrafe 2º:

O Municipio exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias

  • Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística; promoción e xestión de vivendas; parques e xardíns, pavimentación de vías públicas urbanas e conservación de camiños e vías rurais
  • Protección do medio ambiente.

 

A área de Urbanismo do Concello de Tomiño é a área encargada de todos aqueles servizos e tarefas en materia de urbanismo a nivel local.

 

Contacto: urbanismo@tomino.gal

Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e outros planeamentos

PXOM 2001 - Normativa
PXOM 2001 – PLANOS DE CLASIFICACIÓN DO SOLO E 1/5.000

PXOM 2001 – PLANOS DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANO – SEIXO E 1/1.000

PXOM 2001 – PLANOS DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANO – GOIÁN E 1/1.000

M.P. Nº 1A - CALIFICACIÓN DE ESPAZO LIBRE DE USO PÚBLICO NO CASCO URBANO DE TOMIÑO
M.P. Nº 1B - TROCO NAS CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN VILACHÁN
M.P. Nº 2 - INCLUSIÓN DO INVENTARIO DE CAMIÑOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PXOM
M.P. Nº 4 - CREACIÓN DA ORDENANZA 1-B. ORDENACIÓN DAS A.R. 1 E A.R. 2 (TOMIÑO)
M.P. Nº 6 - ORDENACIÓN DA A.R. 3 (GOIÁN)
PEPID Altos de Torona
M.P. Nº 8 - RECONFIGURACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E USOS NO NÚCLEO DE GOIÁN

Trámites e Procedementos

Licenzas de obra con proxecto técnico

Mod.

 

01

02

03

04

05

Ref.

 

LU-OMA

LU-MT

LU-SEG

LU-MC

LU-TR

Descargar

 

Licenzas de actividade

Mod.

 

07

08

09

Ref.

 

LA-AC

LA-OA

LA-OCP

Descargar

 

Licenza de primeira ocupación

Mod.

 

06

Ref.

 

LU-PO

Descargar

 

Comunicacións previas
Comunicacións previas de obras menores

Mod.

 

13

Ref.

 

CP-OME

Denominación

 

COM. PREVIA DE OBRAS MENORES

Descargar

 

RELACIÓN DE OBRAS MENORES SUXEITAS AO RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA

 

a) Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares:

  • Limpeza e desbroce interior de parcelas e soares, sen movementos de terras nin cortas de arboredo.

 

b) Mantemento de FACHADAS de edificios:

  • Reparación e substitucións de elementos auxiliares como: canalóns, baixantes, varandas, entre outros.
  • Limpeza e pintado de fachadas, arranxo de fendas, etc.
  • Substitución de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares, SEN AMPLIACIÓN OU DISMINUCIÓN DOS OCOS.

 

c) Mantemento de CUBERTAS dos edificios:

  • Substitución do material de cubrición de cubertas sen alteración dos elementos estruturais.
  • Substitución do material de cubrición de terrazas e/ou azoteas, sen incrementos de volume ou cubricións.

 

d) Mantemento e actualizacións dos edificios, ARRANXOS:

 

i) Arranxos nas instalacións:

Substitucións das instalacións privativas da vivenda ou local: auga, gas, electricidade, etc.

Novas instalacións que non afectan a elementos estruturais: vigas, paredes, paredes mestras, etc.

Mantemento de instalacións comúns dos edificios: caldeiras, ascensores, antenas, etc.

 

ii) Arranxos nos acabados interiores:

Arranxos en paredes, chans e falsos teitos: pinturas e azulexados.

Reformas en cociñas ou baños SEN MODIFICACIÓN DAS PAREDES DIVISORIAS.

 

e) Construción de PECHES E VALADOS de parcelas e soares que NON CONTEÑAN TERRAS e as reparacións de peches de parcelas sen afeccións estruturais.

 

f) Construción de EDIFICACIÓNS AUXILIARES de pequena entidade construtiva e económica: de altura inferior a 3,00 m, para usos non vivideiros e que sexan auxiliares do uso principal: garda de maquinaria, almacenaxe, invernadoiros, etc.

 

g) Calquera outro establecido regulamentariamente.

Información urbanística

Mod.

 

16

Ref.

 

INF-URB

Descargar

 

X