Urbanismo

 

Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)

Trámites e Procedementos

Mod.

06

Ref.

LU-PO

Descargar

pdf_icon

Mod.

13

Ref.

CP-OME

Descargar

pdf_icon

RELACIÓN DE OBRAS MENORES SUXEITAS AO RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA

a)      Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares:

 • Limpeza e desbroce interior de parcelas e soares, sen movementos de terras nin cortas de arboredo.

b)      Mantemento de FACHADAS de edificios:

 • Reparación e substitucións de elementos auxiliares como: canalóns, baixantes, varandas, entre outros.
 • Limpeza e pintado de fachadas, arranxo de fendas, etc.
 • Substitución de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares, SEN AMPLIACIÓN OU DISMINUCIÓN DOS OCOS.

c)       Mantemento de CUBERTAS dos edificios:

 • Substitución do material de cubrición de cubertas sen alteración dos elementos estruturais.
 • Substitución do material de cubrición de terrazas e/ou azoteas, sen incrementos de volume ou cubricións.

d)      Mantemento e actualizacións dos edificios, ARRANXOS:

i)    Arranxos nas instalacións:

 • Substitucións das instalacións privativas da vivenda ou local: auga, gas, electricidade, etc.
 • Novas instalacións que non afectan a elementos estruturais: vigas, paredes, paredes mestras, etc.
 • Mantemento de instalacións comúns dos edificios: caldeiras, ascensores, antenas, etc.

ii)   Arranxos nos acabados interiores:

 • Arranxos en paredes, chans e falsos teitos: pinturas e azulexados.
 • Reformas en cociñas ou baños SEN MODIFICACIÓN DAS PAREDES DIVISORIAS.

e)      Construción de PECHES E VALADOS de parcelas e soares que NON CONTEÑAN TERRAS e as reparacións de peches de parcelas sen afeccións estruturais.

f)       Construción de EDIFICACIÓNS AUXILIARES de pequena entidade construtiva e económica: de altura inferior a 3,00 m, para usos non vivideiros e que sexan auxiliares do uso principal: garda de maquinaria, almacenaxe, invernadoiros, etc.

g)      Calquera outro establecido regulamentariamente.

Mod.

16

Ref.

INF-URB

Descargar

pdf_icon

Proxectos

Proximamente …