Órganos de Goberno

Comisión de Asuntos Plenarios

Este órgano reúnese antes das sesións plenarias para que os asuntos a tratar vaian previamente informados e ditaminados. Está composto polas seguintes persoas:

Presidenta
Sandra González Álvarez

Concelleiro/as asistentes
(pendientes de confirmar)

Comisión especial de Contas
Pleno
Xunta de Goberno Local
Junta de Portavoces