O Concello celebra pleno de carácter ordinario este xoves, 23 de xullo, ás 20.30 horas Entre os puntos da Orde do Día figuran varias mocións dos distintos grupos políticos relacionadas coa sanidade e os dereitos do colectivo LGTBI

Mañá, xoves 23 de xullo, o Concello de Tomiño celebrará pleno de carácter ordinario, no salón de plenos, 20.30h.
Orde do Día:
1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES.
2. MOCION DA PROPOSTA ADHESION  REDE DE CONCELLOS ÁGORA POLO ESPAZO PÚBLICO E APROBACIÓN DO SEU PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
3. MOCIÓN DO PP CONSULTORIO DE GOIÁN.
4. MOCIÓN DO BNG SANIDADE PÚBLICA EN TOMIÑO.
5. MOCION DE URXENCIA GRUPO DE GOBERNO. ASUNTO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 05/20 CONSISTENTE NUN CRÉDITO EXTRAORDINARIO E NUN SUPLEMENTO DE CRÉDITO, POR IMPORTE DE 487.500,00 EUROS, FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS.
6. MOCIÓN DE URXENCIA DO PSG-PSOE REIVINDICACIÓN COLECTIVO LGTBI.
7. ROGOS E PREGUNTAS.