O Concello de Tomiño celebra este xoves, 24 de febreiro, sesión ordinaria de pleno O pleno terá lugar no Salón de Plenos ás 20.00 horas en primeira convocatoria

O Concello de Tomiño celebra este xoves, 24 de febrero, ás 20.00 horas Sesión Ordinaria de Pleno, coa seguinte Orde do Día:

1ª convocatoria: 24 de febreiro de 2022 ás 20:00h
2ª convocatoria: 24 de febreiro de 2022 ás 21:00h
Lugar:
Salón de Plenos

ASUNTOS DA CONVOCATORIA:
A) Parte resolutiva
1.Aprobación da acta da sesión anterior
2.Solicitude desafectación Vivendas mestres VILAMEÁN
3.MODIFICACIÓN RPT
4.MOCIÓN PSOE ACHEGA PLAN CONCELLOS
5.MOCIÓN PSOE ENTIDADES BANCARIAS
6.MOCIÓN PSOE Creación CIM
B) Actividade de control
7.Informe pmp 4 Trimestre 2021
8. Informe morosidade 4 Trimestre 2021
9.Informe actualización e datos de execución do orzamento 4 Trimestre 2021
10.Actas de arqueo novembro – decembro 2021 e xaneiro 2022
11.Estado de liquidación de ingresos e gastos 2022
12.Informe de Intervención liquidación do orzamento 2021
13.Informe de Intervención estabilidade orzamentaria, regra do gasto liquidación 2021
14. DAR CONTA RESOLUCIÓNS DA ALCADÍA
C) Rogos e preguntas