O Concello de Tomiño celebra pleno ordinario este venres, con 8 puntos na Orde do Día Na sesión, proporase a aprobación do convenio coa Deputación para a Mellora da mobilidade e seguranza viaria na contorna da Praza do Seixo

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO CONCELLO DE TOMIÑO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, ÁS 20.30h NA CASA DO CONCELLO
ORDE DO DÍA:
1. Aprobación acta da sesión anterior.
2. Aprobación definitiva ORDENANZA EMERXENCIA SOCIAL.
3. Aprobacion definitiva ORDENANZA XESTION BIOMASA.
4. Aprobacion Convenio Deputación MELLORA DA MOBILIDADE E DA SEGURANZA VIARIA NA CONTORNA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NA PRAZA DO SEIXO no marco do Plan DepoRemse.
5. Proposta Alcaldía inventariar Parcela xunto colexio Pintor A.Fernandez, de superfice de 1028 m2, e cos linderos que figuran na correspondente documentación catastral.
6. Moción BNG sobre Sector Eléctrico.
7. Dar conta resolucións da Alcaldia.
8. Rogos e preguntas.