PRAZA DE CONDUTOR INTERINO E BOLSA DE CONDUTORES Acta que contén os resultados da proba práctica, e fixa a data, hora e lugar da proba de galego e da entrevista

No arquivo que se xunta, pode consultar o texto completo da acta que contén os resultados da proba práctica e se fixa a data, hora e lugar da proba de galego e da entrevista.

Acta Proba Condutor