Tomiño estuda a súa superficie de faixas secundarias a incluír no Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais As persoas ou entidades titulares de parcelas afectadas por faixas secundarias, de parroquias priorizadas, poden adherirse ao contrato de xestión da biomasa para a retirada de especies arbóreas non permitidas

Técnicos de Urbanismo e de Medio Rural do concello reuníronse o pasado 30 de Xuño con técnicos de SEAGA (Empresa pública de servizos agrarios galegos) para delimitar o alcance das faixas secundarias que aparecerán no Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Tomiño.

Este plan terá un período de exposición pública, no cal as persoas responsables da xestión (titulares das parcelas) terán acceso á información relativa ao Plan Municipal e ás parcelas afectadas polas faixas secundarias. A aprobación será froito da adhesión do Concello de Tomiño, en maio de 2019, ao convenio de colaboración, subscrito entre a Xunta de Galicia, a FEGAMP e SEAGA, en materia de prevención e defensa contra incendios forestais e do que se ven de firmar unha terceira addenda.

Cabe destacar que este ano, debido ó seu risco de incendio, a Comisión de Seguimento do Convenio seleccionou como parroquias priorizadas en Tomiño: Santa María de Tomiño e San Pedro de Forcadela. E, en base a esa priorización, os titulares de parcelas afectadas por faixas secundarias destas parroquias, poden firmar a adhesión ao contrato de xestión da biomasa no marco do sistema público de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas nas redes de faixas secundarias. Para elo, recibirán unha carta explicándolles o procedemento, e se están interesados, tramitalo no concello.

Coa adhesión a este convenio o Concello contará coa colaboración de SEAGA para levar a cabo as execucións subsidiarias naquelas parcelas que queden sen xestionar en faixas secundarias en parroquias priorizadas, isto é, manter limpa de biomasa e libre de eucaliptos, piñeiros ou acacias una faixa de 50 metros en solo rústico dende:

  • Solo urbano, núcleo rural e solo urbanizable.
  • Edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e

          parques e instalación industriais.

  • Edificacións illadas en solo rústico.

A este respecto, no mes de maio, mediante Bando da Alcaldía, anunciouse a obrigatoriedade das persoas responsables dos terreos situados nesas faixas, de acometer os criterios de xestión da biomasa (roza, poda ou corta, segundo proceda) e o prazo, polo Estado de Alarma, estendeuse ata o día 16 de xullo de 2020. Do mesmo xeito, vense de publicar un novo bando co nome das parroquias priorizadas.

Acción contra incendios

O Concello vén actuando en prevención dende hai tempo, tendo en conta, sobre todo, a Lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e a Ordenanza municipal da xestión da biomasa e distancias de plantacións do Concello de Tomiño (BOP Nº 58 de 26 de marzo de 2015, modificada no BOP Nº 239, do 13 de decembro de 2018).

Deste xeito, no Concello de Tomiño tramitáronse no ano 2019 un total de 421 expedientes por incumprimento da limpeza de fincas e tala de especies prohibidas, labores de obrigado cumprimento segundo a Lei de Prevención e Defensa dos Incendios Forestais de Galicia e/ou da Ordenanza Municipal da Xestión da Biomasa. Destes, foron tramitados 347 expedientes (un 82%); desestimados 42 expedientes (un 10%), e os restantes 20 expedientes quedaron pendestes para este ano.

Dos 347 expedientes tramitados, 320 foron motivadas polo Art.7 da Ordenanza Municipal da Xestión da Biomasa, o que supón un 66,28 % do total; 90 expedientes foron tramitados por Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, un 25,94 % do total, e os restantes 27 foron polo Art. 10.4 sobre Camiños Públicos da Ordenanza Municipal da Xestión da Biomasa, un 7,78 % do total dos expedientes notificados.