Tomiño leva a cabo un estudo para recadar información actualizada das Comunidades de Montes A iniciativa permitirá coñecer mellor as súas necesidades e capacidades, facilitando a colaboración e o traballo conxunto coa administración local

O Concello de Tomiño está desenvolvendo estas semanas un amplo estudo para coñecer de primeira man a situación actual das Comunidades de Montes do municipio. A iniciativa pretende conseguir información ordenada e actualizada das 15 entidades existentes na localidade co obxectivo de poder detectar as súas necesidades e capacidades, o que permitirá establecer novos eidos de traballo conxunto entre estas institucións e a administración local.

“Estas entidades son actores fundamentais na xestión do territorio, polo que a necesidade de establecer sinerxias e ámbitos de participación e colaboración co Concello supoñen unha cuestión fundamental”, comenta o concelleiro de Servizos Públicos, Lois Vázquez.

Este estudo estase levando a cabo a través de reunións coas comunidades, ás cales se lles enviou un cuestionario previo para que puidesen recoller a información necesaria con maior previsión, estruturándose en seis grandes bloques:

O primeiro pretende recoller a información básica, como o número de persoas comuneiras, a composición da xunta directiva, o porcentaxe de homes e mulleres que a compoñen e o seu rango de idades.

O segundo recadará datos sobre o territorio, como a extensión en hectáreas do mesmo ou a existencia de superficies cedidas ou alugadas a outras entidades para a súa explotación. Buscará ademais obter información sobre as especies presentes no monte e a existencia de especies exóticas invasoras. Tamén analizará a superficie do monte dedicada a outros usos non forestais, como o gandeiro ou recreativo, ademais da presenza de elementos patrimoniais protexidos como petróglifos ou mámoas.

Un terceiro bloque irá vencellado ás instalacións e o equipamento co que contan as comunidades, tales como naves, almacéns, vehículos, tratores ou ferramentas, mentres que o cuarto estudará as actividades realizadas polas entidades, como a organización de cursos, eventos socioculturais ou a colaboración coas traídas de augas e as asociacións veciñais.

O quinto apartado tratará sobre o emprego xerado ao redor da comunidade, tanto o referido ao traballadores contratados de forma directa como os xerados de forma indirecta. Finalizará o estudo un último bloque destinado a recadar as necesidades das comunidades que non estean podendo ser cubertas na actualidade.

Toda esta información permitirá coñecer con maior precisión a situación actual das Comunidades de Montes, facendo que sexa mais doado a colaboración coas mesmas por parte do Concello, contribuíndo a mellorar a xestión do territorio. O establecemento de novos ámbitos de cooperación permitirá explorar novos usos sostibles que afonden na creación de servizos ambientais, como por exemplo o control do sotobosque na loita e prevención contra os lumes, a recuperación de pastos degradados ou outras moitas iniciativas que permitan a diversificación económica.