Acción de goberno

A acción de goberno engloba toda a actividade política e executiva do concello, desenvolvidas dende os diferentes órganos de goberno. Toda a actividade municipal queda rexistrada nas actas das diferentes sesións dos devanditos órganos de goberno, e expostos nesta sección para o acceso público ás mesmas.

Plenos Municipais

Qué é o pleno municipal?

 

O pleno é o máximo órgano de representación politica dos cidadáns. Está composto polos concelleiros elexidos nas eleccións municipais, e o seu número depende da poboación do municipio. No caso de Tomiño son 17 concelleiros. A composición na actualidade e a que se recolle no seguinte gráfico.

Xunta de Goberno Local

Que é a Xunta de Goberno Local

 

A Xunta de Goberno Local é o órgano que, baixo a presidencia da alcaldesa, colabora de xeito colexiado na función de dirección política que lle correspónde, exercendo as funcións executivas e administrativas que se sinalan no artigo 127 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do réxime local.

 

Composición

 

Presidenta:

Sandra González Álvarez

 

Membros:

Uxío Benítez Fernández

Ismael Troncoso Martínez

Manuel Álvarez González

María Xosé Vázquez Rodríguez

Fátima Rodríguez González

Comisión de Asuntos Plenarios

Que é a Comisión de Asuntos Plenarios

 

É unha Comisión Informativa permanente que ten por función o estudo, consulta e informe con carácter preceptivo de todos os asuntos que deban ser sometidos á decisión do Pleno, salvo nos supostos de urxencia.

 

Está integrada exclusivamente por membros da Corporación, presidida pola alcaldesa, podendo esta delegar a Presidencia efectiva en calquera membro da Xunta de Goberno Local e desenvólvense os martes ás 13h30 na semana do pleno.

 

A comisión está integrada por:

 

Presidenta:

Sandra González Álvarez – BNG

 

Vogais:

 

BNG

Uxío Benítez Fernández

Ismael Troncoso Martínez

Manuel Álvarez González

María Xosé Vázquez Rodríguez

Fátima Rodríguez González

 

PP

Esteban González Miranda

Roberto Fernández Díaz

 

CdT

Francisco Cerqueira Alfonso

 

PSdG – PSOE

Mónica I. Hermida Fernández

Comisión Especial de Contas

Que é a Comisión Especial de Contas?

 

La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la Ley de Bases del Régimen Local, y se configura como un órgano complementario al cual corresponde el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno.

 

Por acuerdo plenario se creó esta comisión preceptiva formada por:

 

Sandra González Álvarez

Uxío Benítez Fernández

Manuel Álvarez González

Fátima Rodríguez González

Ismael Troncoso Martínez

María Xosé Vázquez Rodríguez

Esteban González Miranda

Roberto Fernández Díaz

Francisco Cerqueira Alfonso

Mónica Hermida Fernández

Consello Escolar Municipal

Que é o Consello Escolar Municipal?

 

O Consello Escolar Municipal de Tomiño é un órgano de consulta e participación dos sectores intresados na programación do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares no ámbito municipal.

 

(Lei 3/1986, do 18 de decembro, de Consellos Escolares de Galicia; Decreto 44/1988, do 11 de febreiro, polo que se regulan o Consello Escolar de Galicia, os Consellos Escolares Territoriais e Municipais, en desenvolvemento da Lei 3/1986. Regulamento do consello escolar municipal do concello de Culleredo BOP Nº 268. Mércores, 22 de novembro de 2006)

 

Composición do Consello Escolar Municipal

 

Presidenta:

Sandra González Álvarez – Alcaldesa

 

Sete profesores propostos por sindicatos:

Mª Eugenia Insua López – STEG

Alfonso Lorenzo Vila – CC.OO.

Mariña Bello Fernández – CIG

Araceli Ozores Peixoto – CIG

Tamara Martínez Villar – CIG

Pablo Gonzáles martínez – CIG

Fco. Javier Alonso Lago – UGT

 

Catro nais/pais ANPAS:

Ana Quinteiro Rendo

Mª Eva Pérez Pérez

Cintia G. Díaz Cutulí

Cristina García Gonzáles

 

Tres representantes dos alumnos:

Eva María Álvarez Campos

Sofía Areal Martínez

Claudia Freiría Álvarez

 

Un representante de cada partido político:

Lois Vázquez Calvo – BNG

Esteban González Miranda – PP

Mónica I. Hermida Fernández – PSOE

Francisco Cerqueira Alfonso – CdT

 

Un director dun centro:

Carlos Villanueva Dominguez – I.E.S Alonso Ríos

 

Un funcionario de Servicios Sociais:

Mª Isabel Ayán Burillo

 

Un representante das CMVMC:

Begoña Carrera Álvarez – CMVMC Goián

 

Un representante de ADETO

 

Un representante da Consellería de Educación:

Carlos Antuña Souto

 

Secretaria:

Beatriz Miranda

X