Área de urbanismo

Accesos rápidos:

Segundo o previsto na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local disponse no seu artigo 25, epígrafe 2º:

O Municipio exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias

 • Ordenación, xestión, execución e disciplina urbanística; promoción e xestión de vivendas; parques e xardíns, pavimentación de vías públicas urbanas e conservación de camiños e vías rurais
 • Protección do medio ambiente.

 

A área de Urbanismo do Concello de Tomiño é a área encargada de todos aqueles servizos e tarefas en materia de urbanismo a nivel local.

 

Contacto: urbanismo@tomino.gal

Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) e outros planeamentos

PXOM 2001 - Normativa
PXOM 2001 – PLANOS DE CLASIFICACIÓN DO SOLO E 1/5.000
PXOM 2001 – PLANOS DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANO – SEIXO E 1/1.000
PXOM 2001 – PLANOS DE ORDENACIÓN DO SOLO URBANO – GOIÁN E 1/1.000
M.P. Nº 1A - CALIFICACIÓN DE ESPAZO LIBRE DE USO PÚBLICO NO CASCO URBANO DE TOMIÑO
M.P. Nº 1B - TROCO NAS CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN VILACHÁN
M.P. Nº 2 - INCLUSIÓN DO INVENTARIO DE CAMIÑOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PXOM
M.P. Nº 4 - CREACIÓN DA ORDENANZA 1-B. ORDENACIÓN DAS A.R. 1 E A.R. 2 (TOMIÑO)
M.P. Nº 6 - ORDENACIÓN DA A.R. 3 (GOIÁN)
PEPID Altos de Torona
M.P. Nº 8 - RECONFIGURACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS E USOS NO NÚCLEO DE GOIÁN

Trámites e Procedementos

INFORMACIÓN XERAL PARA A TRAMITACIÓN DE LICENZAS, COMUNICACIÓNS PREVIAS E DECLARACIÓNS RESPONSABLES

 

 

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

 

 1. Descargar, cumplimentar, ASINAR ELECTRÓNICAMENTE cunha firma dixital válida e gardar o formulario pdf correspondente.
 2. Facer o ingreso das taxas municipais correspondentes. O lugar e o importe do ingreso figura no apartado de AUTOLIQUIDACIÓN do formulario pdf. No asunto do ingreso ou transferencia bancaria deberá figurar, como mínimo, o nome e o DNI do solicitante. Gardar xustificante bancario do mesmo.
 3. Unha vez feitos os anteriores pasos e recopilada toda a información solicitada segundo o trámite, acceder á sede electrónica do Concello de Tomiño (https://tomino.sedelectronica.gal/info) premer en Instancia Xeral – Tramitación Electrónica, identificarse cun certificado válido e subir o/s ficheiro/s de forma ordeada (1-formulario de solicitude, 2-documentación complementaria, etc.), en formato pdf e respetando o tamaño máximo de arquivo (50 Mb).

 

 

TRAMITACIÓN PRESENCIAL

 

 1. Descargar, cumplimentar, ASINAR e imprimir o formulario pdf correspondente.
 2. Facer o ingreso das taxas municipais correspondentes. O lugar e o importe do ingreso figura no apartado de AUTOLIQUIDACIÓN do formulario pdf. No asunto do ingreso ou transferencia bancaria deberá figurar, como mínimo, o nome e o DNI do solicitante. Gardar xustificante bancario do mesmo.
 3. Unha vez feitos os anteriores pasos e recopilada toda a información solicitada segundo o trámite, presentar a documentación no Rexistro do Concello de Tomiño (Horario de luns a venres de 8:00 a 14:00 h).

 

 

Artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

 

En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos  coas administracións públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo, ao menos, os seguintes suxeitos:

 

 1. As persoas xurídicas.
 2. As entidades sen personalidade xurídica.
 3. Os que exerzan unha actividade profesional para a cal se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas no exercicio da dita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.
 4. Os que representen un interesado que estea obrigado a relacionarse electrónica mente coa Administración.
 5. Os empregados das administracións públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que o determine regulamentariamente cada Administración.
Licenzas de obra con proxecto técnico

Mod.

Ref.

Denominación

Descargar

Licenzas de actividade
Licenza de primeira ocupación

Mod.

Ref.

Denominación

Descargar

Comunicacións previas e declaracións responsables
Comunicacións previas de obras menores

RELACIÓN DE OBRAS MENORES SUXEITAS AO RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA

 

a) Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares:

 • Limpeza e desbroce interior de parcelas e soares, sen movementos de terras nin cortas de arboredo.

 

b) Mantemento de FACHADAS de edificios:

 • Reparación e substitucións de elementos auxiliares como: canalóns, baixantes, varandas, entre outros.
 • Limpeza e pintado de fachadas, arranxo de fendas, etc.
 • Substitución de carpintería exterior, persianas, varandas ou similares, SEN AMPLIACIÓN OU DISMINUCIÓN DOS OCOS.

 

c) Mantemento de CUBERTAS dos edificios:

 • Substitución do material de cubrición de cubertas sen alteración dos elementos estruturais.
 • Substitución do material de cubrición de terrazas e/ou azoteas, sen incrementos de volume ou cubricións.

 

d) Mantemento e actualizacións dos edificios, ARRANXOS:

 

i) Arranxos nas instalacións:

Substitucións das instalacións privativas da vivenda ou local: auga, gas, electricidade, etc.

Novas instalacións que non afectan a elementos estruturais: vigas, paredes, paredes mestras, etc.

Mantemento de instalacións comúns dos edificios: caldeiras, ascensores, antenas, etc.

 

ii) Arranxos nos acabados interiores:

Arranxos en paredes, chans e falsos teitos: pinturas e azulexados.

Reformas en cociñas ou baños SEN MODIFICACIÓN DAS PAREDES DIVISORIAS.

 

e) Construción de PECHES E VALADOS de parcelas e soares que NON CONTEÑAN TERRAS e as reparacións de peches de parcelas sen afeccións estruturais.

 

f) Construción de EDIFICACIÓNS AUXILIARES de pequena entidade construtiva e económica: de altura inferior a 3,00 m, para usos non vivideiros e que sexan auxiliares do uso principal: garda de maquinaria, almacenaxe, invernadoiros, etc.

 

g) Calquera outro establecido regulamentariamente.

Mod.

Ref.

Denominación

Descargar

Información urbanística

Mod.

Ref.

Denominación

Descargar

ANEXO: MODELOS TIPO DE DECLARACIÓNS, COMPROMISOS E OUTORGAMENTOS DE REPRESENTACIÓN
X