Protección de datos de carácter persoal

A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución española é exercerase con arranxo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeneral de protección de datos, e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 

Enténdese por dato de carácter persoal como toda información sobre unha persoa física identificada ou identificable (persoa interesada); considerarase persoa física identificable toda persoa cuxa identidade poida determinarse, directa ou indirectamente, en particular mediante un identificador, por exemplo un nome, un número de identificación, datos de localización, un identificador en liña ou un ou varios elementos propios da identidade física, fisiolóxica, xenética, psíquica, económica, cultural ou social da devandita persoa.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Quen ten a responsabilidade do tratamento?

 

A responsabilidade do tratamento tena o órgano ou entidade que determina os fins e os medios do tratamento dos datos persoais. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeneral de protección de datos, comunicámoslle que responsable das actividades de tratamento dos seus datos é o Concello de Tomiño.

Datos da institución responsable:

 

Nome da institución Concello de Tomiño
Domicilio social: Praza do Seixo, 1
Población: Tomiño
Provincia: Pontevedra
C.P.: 36740
C.I.F./D.N.I.: P3605400E
Teléfono de contacto: 986622001
Enderezo electrónico: comunicacion@tomino.gal

Existe un delegado/a de Protección de Datos con quen poida contactar?

 

Si; as persoas interesadas poderán poñerse en contacto coa persoa delegada de Protección de Datos (DPO) a través do formulario de contacto dispoñible no apartado Delegado/a de Protección de Datos.

FINALIDADE DO TRATAMENTO E LEXITIMACIÓN

Que se considera tratamento de datos?

 

Calquera operación realizada sobre datos persoais, tales como recollida, rexistro, organización, estruturación, conservación, adaptación ou modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión ou calquera outra forma de habilitación de acceso, cotejamiento ou interconexión, limitación, supresión ou destrución.

Con que finalidade trataremos os seus datos?

 

O Concello de Tomiño tratará os datos persoais das persoas interesadas, con carácter xeral, para xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar sobre a súa tramitación, verificar ou comprobar a exactitude dos datos persoais que as persoas interesadas declaren que xa obran en poder das administracións públicas ou que, previamente, achegáronse, así como para realizar notificacións e tramitar recursos. Ademais, os seus datos poderán ser tratados para xestionar peticións de información, suxestións, comunicacións en xeral e remitir boletíns informativos.

Cal é a base que nos lexitima?

 

Con carácter xeral, no caso da actividade de procedemento administrativo a base xurídica dos tratamentos será o cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poder públicos. Tanto o interese público como os poderes públicos que xustifican o tratamento deben estar establecidos nunha norma de rango legal. En determinados supostos o tratamento virá lexitimado polo consentimento das persoas interesadas. En todo caso, a base da lexitimación recollerase nas cláusulas informativas básicas dispoñibles nos formularios de recollida de datos persoais.

Durante canto tempo trataremos os seus datos?

 

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non solicite a súa supresión ou cancelación e sempre que resulten adecuados, pertinentes e limitados ao necesario para os fins para os que sexan tratados.

DESTINATARIOS DOS DATOS

Cederemos os seus datos?

 

Os seus datos poderán ser comunicados, segundo a lexislación vixente e sempre que sexa necesario para a xestión do procedemento ou petición, a outras administracións públicas no exercicio das súas competencias, a organismos financiadores, a diarios oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios do Concello de Tomiño para dar a publicidade legalmente esixida nos procedementos onde sexa necesaria. As cláusulas informativas básicas incluirán, en todo caso, aos destinatarios concretos dos datos.

EXERCICIO DE DEREITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Que dereitos o/a amparan en relación co tratamento dos seus datos?

 

As persoas interesadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento, oposición e portabilidade dos datos, segundo ao establecido nos artigos 15 a 22 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeral de protección de datos (RXPD).

 

Deste xeito, calquera persoa interesada ten dereito a obter confirmación sobre se no Concello de Tomiño estamos a tratar datos persoais dos que vostede é titular.

 

Así mesmo, tal e como se prevé no RXPD, informámoslle que vostede ten os seguintes dereitos:

 

-> Acceder aos seus datos: A través do exercicio deste dereito pode coñecer os seus datos de carácter persoal que están a ser tratados por parte do Concello de Tomiño, a finalidade deste tratamento, a orixe dos citados datos e se se comunicaron ou se lle van comunicar a un terceiro.

 

-> Rectificación dos seus datos: Consiste na posibilidade de que mediante o seu exercicio ante o responsable que trata os seus datos persoais modifique aqueles datos que sexan inexactos ou estean incompletos, debendo na solicitude de rectificación indicar que datos desexa que se modifiquen. A esta solicitude deberá achegarlle a documentación xustificativa correspondente.

 

-> Supresión de datos (dereito ao esquecemento): A través do exercicio deste dereito poderá solicitar a supresión dos datos persoais sen dilación debida cando concorra algún dos supostos legalmente contemplados. Por exemplo, tratamento ilícito de datos ou cando desaparecese a finalidade que motivou o tratamento ou a recollida.
Con todo, existe unha serie de excepcións nas que non procederá este dereito. Por exemplo, cando deba prevalecer o dereito á liberdade de expresión e información.

 

-> Limitación do tratamento: Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos nos supostos contemplados pola lexislación vixente, que se conservarán unicamente para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tal e como prevé o Regulamento xeral de protección de datos.

 

-> Á portabilidade dos seus datos: En determinadas circunstancias terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que nos facilitará, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a llelo transmitir a outro responsable do tratamento.

 

-> Oporse ao tratamento dos seus datos: En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular poderá oporse ao tratamento dos seus datos, caso no que deixariamos de tratalos salvo por motivos lexítimos imperativos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

 

-> Contactar coa persoa delegada de protección de datos: As persoas interesadas poderán poñerse en contacto coa persoa delegada de protección de datos do Concello de Tomiño polo que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos a través do formulario de contacto dispoñible no apartado “Delegado/a de protección de datos do Concello de Tomiño“.

 

-> Dereito a non estar suxeito á toma de decisións automatizadas: Non estar suxeito a decisións que se basean unicamente en tomas de decisións automatizadas, o que inclúe a creación de perfís, cando a decisión poida ter un efecto legal sobre vostede.

 

-> Presentar calquera reclamación ante a autoridade de control: As persoas interesadas terán tamén o dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001. Madrid ou a través da súa sede electrónica https://sedeagpd.gob.es.

Cando responderemos á súa solicitude?

 

Responderemos ás súas peticións o máis axiña posible e, en calquera caso, no prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude. O devandito prazo poderá prorrogarse outros dous meses en caso necesario e previa comunicación, tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes.

Ten dereito a retirar o seu consentimento?

 

As persoas interesadas teñen dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde debe dirixirse para o exercicio dos seus dereitos?

 

Para o exercicio dos dereitos recoñecidos as persoas interesadas deberán formular a petición correspondente por vía electrónica a través do formulario de Instancia Xeral dispoñible na sede electrónica do Concello de Tomiño ou presencialmente a través do formulario de Instancia Xeral e presentalo debidamente asinado na rede de oficinas de asistencia en materia de rexistros dirixido ó Concello de Tomiño.

DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS

No Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, xeral de protección de datos (RXPD), disponse que os responsables e encargados de tratamento deberán designar a una persoa delegada de protección de datos (DPD) no suposto de que “o tratamento o leve a cabo unha autoridade ou organismo público”, tanto en calidade de responsable coma en funcións de encargado de tratamento (art. 37.1.a RXPD).

Que responsabilidade ten a persoa delegada de protección de datos e en que lle pode axudar?

 

Un delegado/a de protección de datos ten que supervisar o cumprimento interno da normativa vixente en materia de datos persoais.

Cales son as funcións da persoa delegada de protección de datos?

 

No RXPD sinálanse entre as funcións da persoa delegada de protección de datos as de:

 

-> Informar e asesorar a persoa responsable ou encargada do tratamento e o persoal empregado que se ocupe do tratamento das obrigas que lles incumben, en virtude do RXPD e doutras disposicións de protección de datos da Unión ou dos Estados membros.

 

-> Supervisar o cumprimento do disposto no RXPD, doutras disposicións de protección de datos da Unión ou dos Estados membros e das políticas da persoa responsable ou da encargada do tratamento en materia de protección de datos persoais.

Para contactar coa persoa delegada de protección de datos do Concello de Tomiño pode empregar o seguinte formulario.

Formulario

Protección de datos

 

Responsable do tratamento Concello de Tomiño
Finalidades do tratamento Tramitar as solicitudes de información e as comunicacións dirixidas á persoa delegada de protección de datos
Lexitimación para o tratamento Consentimento inequívoco da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en “Exercicio de dereitos en materia de protección de datos persoais
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información Protección de datos de carácter personal

NORMATIVA DE APLICACIÓN

REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO

En cumprimento da obriga establecida no Regulamento (UE) xeral de protección de datos, 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, o Concello de Tomiño elabora o rexistro de actividades do tratamento (artigo 30). A entidade responsable da xestión do inventario é o propio Concello e a finalidade do tratamento dos datos correspóndese con cada unha das actividades de tratamento realizadas.

 

Datos da institución responsable:

– Concello de Tomiño, Praza do Seixo 1, Tomiño, (Pontevedra), 36740, +34986622001

– A información en materia de protección está dispoñible a través da seguinte ligazón (https://tomino.gal/proteccion-de-datos/)

– A persoa interesada poderá exercer os dereitos aquí recollidos contactando coa persoa delegada de protección de datos a través do seguinte formulario: https://tomino.gal/proteccion-de-datos/#delegado

 

A continuación, recóllese a listaxe en orde alfabética con cada un dos tratamentos de datos.

Actividades e instalacións deportivas

Arquivo municipal

Atención de dereitos en protección de datos

Cartafol cidadá

Consultas, reclamacións, queixas e suxestións

Contratación

Corporación Local

Dereito de acceso a información pública

Emprego público

Escola de teatro

Instalacións de xuventude

Medio ambiente

Notificacións de brechas de seguridade en protección de datos

Ordenación do territorio, urbanismo, vía pública, patrimonio municipal do chan e medio ambiente

Padrón municipal de habitantes

Participación cidadá

Patrimonio municipal do chan

Policía local

Réxime interno

Rexistro de entrada e saída

Servizo de abastecemento e saneamento de augas

Servizo de recollida de residuos urbanos

Servizos sociais

Videovixilancia

Xestión de actividades en materia de igualdade

Xestión de RRHH

Xestión e recadación tributaria

Xestión económica e orzamentaria