O Concello celebra hoxe sesión ordinaria de pleno cunha decena de puntos na Orde do Día Debido ás medidas de prevención da Covid, á sesión non poderá asistir o público

O Concello de Tomiño celebrará hoxe, 12 de xullo, sesión ordinaria de pleno con arranxo ao seguinte Orde do Día:

A) Parte resolutiva:

  1. Aprobación acta da sesión anterior.
  2. Toma de poseción do concelleiro Agustín González Rodríguez.
  3. Delegación xunta de goberno.
  4. Aprobación expediente modificación de crédito.
  5. Aprobación inicial modificación 9 PXOM.
  6. Dar conta informes de Intervención.
  7. Moción BNG sobre o prezo da enerxía eléctrica.
  8. Moción urxencia PP tarifas eléctricas.

B) Actividade de control

9. Dar conta resolucións da Alcaldía

C) Rogos e preguntas

A sesión será ás 20.00h en primeira convocatoria e ás 21, en segunda.