Interinidade e bolsa de persoal de limpeza Avaliación definitiva da proba práctica - Proba de coñecemento de galego

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0