Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño o  arquivo coa resposta ás alegacións á proba teórica, valoración definitiva da proba teórica e recordatorio da data, hora e lugar da proba práctica.     https://tomino.sedelectronica.gal/info.0...

Convocatoria e bases para a creación dunha bolsa de emprego de limpadores/as do Concello de Tomiño, para atender o incremento das desinfeccións necesarias en instalacións de uso educativo, por mor da crise da COVID19 durante o curso escolar 2021/2022.  O prazo de presentación de instancias (Instancia,...

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño os  arquivos coa valoración da proba práctica no que se indica a data, hora e lugar das probas, así como o contido da proba e as respostas. https://tomino.sedelectronica.gal/info.0...

No arquivo que se xunta, pódese consultar a acta da valoración de méritos definitiva do tribunal, que contén a resposta ás reclamacións contra a valoración provisional dos méritos das persoas aspirantes á praza de TÉCNICO/A DO PROGRAMA PARA A XESTIÓN DE CANDIDATURAS E PROXECTOS ENMARCADOS...

No seguinte arquivo poden consultar o texto da acta 1 do tribunal do nomeado proceso selectivo, na que se publica a valoración provisional dos méritos alegados polas persoas aspirantes e os datos da convocatoria da proba práctica Acta 1 TECNICO Proxectos EU ASINADA POR TODOS...

Nos arquivos que figuran a continuación, pode consultar : -O texto de resposta á  reclamación das preguntas da proba práctica. Resposta alegacions -O contido da acta de valoración da proba de galego, da entrevista e da lista da bolsa coas puntuacións totais Acta galego, entrevista e final...