PROCESO SELECTIVO OPERARIO LABORAL Valoración definitiva dos méritos e lugar, data e hora do inicio da proba teórica

Pode comprobar na seguinte ligazón ao taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Tomiño o  arquivo coa valoración definitiva dos méritos, no que se indica tamén o lugar, data e hora do inicio da proba teórica. 

https://tomino.sedelectronica.gal/info.0